آرشیو مسابقات

آرشیو مسابقات

برای مشاهده سند واریز وجه جایزه به حساب برندگان، روی نام برندگان کلیک کنید.

مسابقه بهمن ۹۷

منبع: کتاب «مدیر مدرسه»

برندگان: آرزو نوری، زهرا اخلاقی

________________________________

مسابقه اسفند ۹۷

منبع: کتاب حماسه کوراوغلو

برندگان: محمود بخشی، مرضیه حاتمی

________________________________

مسابقه فروردین ۹۸

منبع: دو داستان کوتاه از آنتون چخوف

برنده: صبریه خواستان

________________________________

مسابقه اردیبهشت ۹۸

منبع: کتاب جاسوسان مخفی

برنده: زهرا سبزیانی

________________________________

مسابقه خرداد ۹۸

منبع: کتاب پرتوی از قرآن

برنده: مریم بصیری

________________________________

مسابقه تیر ۹۸

منبع: کتاب سه تار

برنده: سمیه پیره

________________________________

مسابقه مرداد ۹۸

منبع: کتاب رساله دلگشا

برنده: جواد شاهرودی

________________________________

مسابقه شهریور ۹۸

منبع: کتاب حسین وارث آدم

برنده: شناسه تلگرامی ۵۶۷۲۸۰۸۷۶

________________________________

مسابقه مهر ۹۸

منبع: کتاب زنده باد قانون

برنده: معصومه شیخ

________________________________

مسابقه آبان ۹۸

منبع: کتاب افسانه‌های بوعلی سینا

برنده: سجاد مازندرانی

________________________________

مسابقه آذر ۹۸

منبع: کتاب ماهی سیاه کوچولو

برنده: شناسه تلگرامی ۸۳۷۰۰۰۶۸۲

________________________________

مسابقه دی ۹۸

منبع: کتاب سرگذشت زنبورها

برنده: یسنا درویش‌زاده

________________________________

مسابقه بهمن ۹۸

منبع: کتاب «به وقت مرگ»

برنده: امیرحسین درویش‌زاده

________________________________

مسابقه اسفند ۹۸

منبع: کتاب «صخره ماه»

برنده: خورشید خمر

________________________________

مسابقه فروردین ۹۹

منبع: کتاب «صخره ماه»

برنده: رضا فرگی

________________________________

مسابقه اردیبهشت ۹۹

منبع: کتاب «علی»

برنده: فرشید منوچهر